බිත්තර කෑ දරුවෙකුගෙන් ආත්ම 500ක් පළිගත් කාලි_ පෙර ආත්මයක කිකිළියක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත...View Details

බුදුරදුන්ගේ නෑදෑයන් කපා කොටා මරා දැමූ යුද්ධයට හේතුවූ සංසාර කතාව    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

මනිමේඛලා දිව්‍යාංගනාව මහ බෝසතුන්ගේ ජීවිතය බේරාගත් ආත්මයේ කතාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මග...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.    :::::::listen without any ads::::::...View Details

මස් කන එක පවක් නම්_ බත් කන එකත් පාපයක්_ _සීලබ්බත පරාමාස   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උප...View Details

මූල සිරිගෙ ගෙදරින් ගුටි කාලා_ පෙර ආත්මයේ සඟවා තැබූ ධනය සොයාගත්තා   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

මෙම පූජාවන් කරොත්_ ඔබට ලැබෙන පිහිට_ ආනිසංස සීමාවක් නැති තරම්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගි...View Details

මේ දේවල් හිතෙනවනම්_ ඔබ පෙර සසරේ බොහෝ පින් කල කෙනෙක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින්...View Details

මොන තරම් පින් කරත්_ මෙම අකුසල කර්මය යටපත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත ...View Details

සුළු මොහොතක කාමාස්වාදය සහ මෛථූන සේවනයෙන් වැලකෙන අයට ලැබෙන ආනිසංස   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App