ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.    :::::::listen without any ads::::::...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.    :::::::listen without any ads::::::...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.    :::::::listen without any ad...View Details

මනුලොවට දෙවියන්ගේ පිහිට නැතිවී ගිය අයුරු.. අනාගතය අවිනිශ්චිතයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩ...View Details

මත්පැන් බොනවද​   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මග...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.    :::::::listen without any ads::::::...View Details

භද්‍රකල්ප විනාශය වන අයුරු   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත ...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.    :::::::listen without any ads::::::...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.    :::::::listen without any ad...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්...View Details

බුදු ගුණ අර්ථය ඉතාම සරලව බුද්ධානුස්සති භාවනාවට වැදගත් ධර්ම දේශනාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත ...View Details

පෙරේත දෝශ වලින් මිදෙන ක්‍රමයක් ආරන්‍යවාසී භික්ශුවක් හෙලිකරයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා ...View Details

පින ගින්දරක් වන්නේ කෙසේද  ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැ...View Details

පව් වැඩ කරන්න නිවාඩු දමන_ සසරින් එතෙර වෙන්න නිවාඩුවක් නැති මිනිස්සු   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

නිතරම මනුස්ස ලෝකය දෙස බලා මිනිසුන්ට උදව් කරන්නෙ මෙන්න මේ දෙවිවරු    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

ධර්මය අවබෝධ කල ධනවත් සිටුවරයන් පවා පෙර අකුසල් මත ඇදවැටුණු හැටි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩ...View Details

ධර්ම මාර්ගයේ අංක 01 කල්‍යාන මිත්‍ර ආශ්‍රයයි.   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔ...View Details

ධර්ම ගෞරවයෙන් ධර්මය අසමු_ ධර්මය පිහිටන රහස  ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන ...View Details

දේව ආකර්ශනය ලබන්න මෙය අනිවාර්‍යෙන්ම අහන්න​_දෙවියන් ගැන සමාධියෙන් දුටු භික්ශුවක්  හෙලිකල රහසිගත කරුනු   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්ව...View Details

දෙවියන්ගේ ස්වභාවය පිලිබඳ ධර්ම දේශනාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ...View Details

දෙමව්පියන්ට සෑලකිමේ ආනිසංස.   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රි...View Details

දුක කොයිතරම් ද_ දුක විදල අවබෝධ කරන්න බැහැ. ප්‍රඤාවෙන් අවබොධ කල යුතුයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍...View Details

දානය‌ේ අනිසංශ විවිධ ආකාරය‌ෙන් ලැබ‌ෙන ආකාරය   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්...View Details

කාසි රජුගේ අග මෙහෙසියට ඇත් රජුගේ දළ දෙක පිළිබඳව ඇතිවූ ආශාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින්...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්...View Details

ජෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවෙන් සෝවාන් වෙලාද_ නැද්ද_ කියලා කියන්න පුළුවන්ද_ ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් ම...View Details

ඔබේ නිවසේ ඔබේ ආරක්ෂාවට මෙවැනි දෙවියෙක්_ ඔබට නොපෙනී ඉන්න පුළුවන් ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මග...View Details

ඔබත් හාමුදුරුවරුන්ට දොස් කියනව ද_ එහෙනම් එය ඉතාම භයානකයි. මේ වටිනා දේශනාව ඔබත් අහන්න ධර්ම දේශකයාණෝ : පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්ස...View Details

ඔබත් සිත පිටුපස දුවන කෙනෙක්ද ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත...View Details

ඔබත් රාගය අධික ‌චරිතයක්ද ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩ...View Details

ඔබට ලැබෙන්න තියෙන මහා පින් ගොඩක් ඔබම නැතිකරගන්නේ මෙසේ පින් කිරීමෙන්   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

ඔබ වහන්සේ නිරන්තරයෙන් සතුටෙන් සිටින්නේ කෙසේද   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි ම...View Details

එයින් 10ක් මේ ජීවිතයේදීම විපාක ලැබෙනවා_ 1ක් මරණින් මතු විපාක දෙනවා    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

උතුම් සෝවාන් ඵළයට අවතීරණ වන තැන ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍...View Details

ආර්ථික අපහසුතා මැද ඉපදුනත් තම ආත්මයට සාධාරණයක් කරන ඔබ පින්වන්තයෙක් ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

ආයුෂය පමණක් නොවේ_ බුදුරදුන් අනුදැන වදාල මේ ක්‍රමය තුල බල 4ක් වැඩෙනවා   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

අනාත්ම සංඥව ඇති_සෝවාන් පුද්ගලයෙකුගේ සිතේ ඇති සුවදායක ලක්ෂණ   ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermon...View Details

අමනුෂ්‍යයන් පිලිබඳ හිත හිත ඉන්න එපා ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ...View Details

මරණය පිළිබඳ සිහිය උපදවා ගැනීම ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසටහන් මගින් ...View Details

අද ඔබගේ නොවුනු ඇය හෝ ඔහු පෙර ආත්ම වල ඔබගේ වූ වාර සීමාවක් නැති තරම් ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

ජිවිතයේ සත්‍ය වටහාගැනීම ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසටහන් මගින් උපුටාග...View Details

අතීතය මිරිගුවක් පමණක්ම නේද   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත...View Details

අතීතය සහ අනාගතය ලුහුබැඳ යාමට හේතුව   ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසටහන්...View Details

අතීත අකුසල් යටපත් කරගන්නේ කෙසේද   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ...View Details

නිවන් මග

නිවන් මග   ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලද...View Details

කවුද මේ _මම_ කියන්නේ ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන ...View Details

මහා නිරය - Maha Niraya  ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

රාගයක්_ තරහවක් ඇති වන විට හිතේ විතර්ක යටපත් කරගත හැකි උපක්‍රම කිහිපයක්  ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App