අපි කරපු අකුසල් යටපත් කිරීමත්_ අහෝසි කිරීමත් කරන ධර්මානුකූල ක්‍රමය   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත...View Details

පෙර පින් ඇති බමුණෙක් වෙනුවෙන්_ ගිනිහල් ගෙයක නවාතැන් ගත් බුදුරදුන්    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහ...View Details

කෙටි කාලීන කාමාස්වාදයේ දීර්ඝ වූ ආදීනව දැක කාමයේ නිස්සරණය සොයා යන ක්‍රමය   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ...View Details

බුද්ධ පූජාව මල් පූජාව_ බුදුරදුන් උදෙසා කරන එක පූජාවක ඇති අසීමිත බලය   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

පින්වත් දරුවෙකු ලබනු කැමති ඔබටයි _ ගර්භණී මාතාවන් වෙනුවෙන්   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය වැලිමඩ සද්දාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

බුදුරජාණන් වහන්සේට ආත්මය පූජා කිරීම සහ නිවැරදිව සරණ යන ක්‍රම 4ක්    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

මම රහත් වෙලා නෑ __ රාජගිරියේ හිමිගෙන් ප්‍රකාශයක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, ම...View Details

මිනිස් වෙසින් සැරිසරන සතර වරම් දෙවිවරු _මනුලොව යුද්ධ දෙව්ලොවට ගිය ආකාරය _ධර්ම දේශනා   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වා...View Details

මේවා අධික ලාභ ලබන ආදායම් මාර්ග වූවත්_ විඳින්න වෙන දුක් ඉතාම භයානකයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිර...View Details

ශ්‍රද්ධාව_ පින_ පාප කර්ම_ සංසාරගත වෛරය සහ කර්මය කොයි තරම් ප්‍රබලද   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App