දෙවියන් පවා ආදරය කරන ලස්සන කෙනෙක් වෙන්න මේ දේ කරන්න_වටිනා බණ   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසට...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 05   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ...View Details

මේ ගම්භීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය අසන්නාට සෝවාන් වීම අපහසු නොවනු ඇත   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 04   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ...View Details

මේ වගේ බණක් අහන්න පින් කරලා තියෙන්න ඕන   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 03   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ...View Details

ඔබ අතින් ගොඩක් අකුසල් සිදුවුනාද_කමක් නෑ දැන් මේ බණ ටික අහන්න ජීවිතය හදාගන්න   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 07   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ...View Details

ඔබ පුදුම වෙනවා සහතිකයි මේ බණ ටික ඇහුවොත්_මෙහෙමත් කර්මය පටිසන් දෙනවාද   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩස...View Details

විඤ්ඤාණයට වයස කීයද_ ඇත්තටම ඔබ මවිතයට පත්වෙනවා මේක දැනගත්තම   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App