විදර්ශනා රාත්‍රිය - 15 | බිනර පුන් පොහෝ දා   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහත...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින...View Details

Maha Rahathun Wadi Maga Osse - 2022 නිකිණි පොහෝදා විශේෂ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස ...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 14 | 2022.08.11 | Vidarshana Rathriya 14  ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සි...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින...View Details

අපට නොපෙනෙන සතර අපායට අයිති ලෝක කිහිපයක් ගැන විශ්මිත කරුණු රැසක්   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත ව...View Details

ඔබෙන් වරදක්_ දෙකක් සිදු උනත්_ මේ ඉටු දෙවියන් ඔබව දාලා යන්නෙ නැහැ    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

ඔබත් මමත් මීට කලින් ආත්ම වලත් මේ වගේම ධර්මය සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා    ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන...View Details

කල්ප ලක්ෂයකට පෙර නාගයෙක් වී ඉපදී සිටි රාහුල කුමරු තමයි එදා හොඳම යාළුවා   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්...View Details

මිත්‍යාදෘෂ්ඨික දෙවියන්ට පහන් දල්වන්න ගියොත්, බලපෑමක් එන්න පුළුවන් _audio   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත ...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App