100 වතාවක් විපාක දුන් පෙර භවයක වෛශ්‍යාවක් ඇසුරු කර මරා දැමූ අකුසලය   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහ...View Details

අඩ නිරුවත් රූප සුන්දරියන් තේරීමේ තරඟ ඇතුළු අපුණ්‍ය දාන 5   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උ...View Details

එකටම සිල් රැකලා_ එකටම මැරිලා_ එකටම දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපදෙන අය   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උ...View Details

අපේ ලෝකයේ පළමුවැනි මිනිසාගේ පහල වීම සිදුවුනේ මෙන්න මේ විදිහටයි    ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැ...View Details

ඇයව මට අමතක කරන්න බැහැ_ අනේ ස්වාමීණී මාව බේරගන්න   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උප...View Details

කරපු වැරදි අමතක කරන්න_ ඇය අපායේ ඉපදුනේ කල අකුසලයක් නිතර සිහි කරපු නිසා   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්...View Details

කරවීක පක්ෂියාගේ හඬ අසා සෝවාන් වූ අසන්ධිමිත්‍රාගේ කතාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුට...View Details

කල්ප ලක්ෂයකට පෙර නාගයෙක් වී ඉපදී සිටි රාහුල කුමරු තමයි එදා හොඳම යාළුවා    ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ...View Details

ගහක අත්තක් කඩලා හිත හිතා දුක්වූ නිසා නාගයෙක් වී ඉපදුනු ස්වාමීන් වහන්සේ   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්...View Details

ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගෙන් ඔබට ලබා ගත හැකි පිහිට සහ ආශිර්වාදය   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත ...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App