අත්හැරලා දන් දීමෙන් පින වැඩි වෙන බව ඔබ දන්නවද   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටා...View Details

අඩුවෙන වැඩිවෙන ලෙස කුසල්_ අකුසල් විපාක දෙන ස්ථාන   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන ...View Details

අක්කගෙ -මහා මායා- නංගිගෙ -මහා ප්-රජාපතී- එකම තාත්තගෙ පුත්තු දෙන්නා ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන්...View Details

ධර්ම යාත්‍රා - 06 | Dharma Yathra ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 16 | 2022.10.09 | Vidarshana Rathriya 16 | Sirasa FM ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සි...View Details

Sirasa FM | Dharma Yathra | ධර්ම යාත්‍රා - 05 ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහ...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය - 15 | බිනර පුන් පොහෝ දා   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහත...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින...View Details

Maha Rahathun Wadi Maga Osse - 2022 නිකිණි පොහෝදා විශේෂ ධර්ම දේශනාව ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස ...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 14 | 2022.08.11 | Vidarshana Rathriya 14  ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සි...View Details

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App