සුමන සමන් දෙවියන් සමින්දි සුමන දෙවියන් මහසෙන් දෙවියන් ඉන්දක දෙවියන්   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රි...View Details

හමුවුනාට කතා බහ කරාට ඇසුරු කරාට ගැලපෙන්නෙත් සමාන වෙන්නෙත් නැහැ.   ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ  නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් ...View Details

කල්ප 91ක් අසීමිතව දුක් වින්ද_ රාජ්‍ය ධනය සොරා කාපු පව්කාරයින්ගේ කතාව   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍ර...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  "මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්මය දේශනා කරන පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුමධු...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  දෙරණ TV  මාධ්‍ය ආයතනයේ ආරාධනයෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළ...View Details

අතීතයේ වූ දේවල්වලට දුක් නොවී සිටින ආකාරය -ප්‍රත්‍යවේක්ෂා   ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons ...View Details

ලොව මොනවා වුණත් තරහ ගන්නේ නැතුව සිටීම   ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසට...View Details

සුගතිගාමීව නිවන කරා යාමට ශ්‍රාවකයෙකුට අවශ්‍යම බල ධර්ම පහ   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් ...View Details

ඉල් පුන් පොහෝදා අසිරිමත් සාසනික සිදුවීම්_ සාරිපුත්ත හිමියන්ගේ පිරිණිවීම   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ...View Details

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App