ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින...View Details

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  දෙරණ TV  මාධ්‍ය ආයතනයේ ආරාධනයෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළ...View Details

අතීතයේ වූ දේවල්වලට දුක් නොවී සිටින ආකාරය -ප්‍රත්‍යවේක්ෂා   ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons ...View Details

ලොව මොනවා වුණත් තරහ ගන්නේ නැතුව සිටීම   ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ  Ven. Ududumbara Kashypa Thero's Sermons සහ ඒ ආශ්‍රිත  වැඩසට...View Details

සුගතිගාමීව නිවන කරා යාමට ශ්‍රාවකයෙකුට අවශ්‍යම බල ධර්ම පහ   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් ...View Details

ඉල් පුන් පොහෝදා අසිරිමත් සාසනික සිදුවීම්_ සාරිපුත්ත හිමියන්ගේ පිරිණිවීම   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ...View Details

අවබෝධය පිණිස නිතරම සිහිකල යුතු කාරණා තුනක් සහ වැඩිය යුතු කරුණු පහක්    ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍ර...View Details

විදර්ශනා රාත්‍රිය 10 | 2022.04.16 | Vidarshana Rathriya 10   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ.  Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්ස...View Details

දානය වැලැක්වීමේ ආදීනව දන් නොදෙනවාට වඩා ඉතා භයානකයි   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් ...View Details

සසර භිය දකින්න මේ බණ විතරක් හරි අහන්න   ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App