ගිරිමානන්ද පිරිත +අභිසම්භිධාන පිරිත +බෝජ්ජන්ග්ග පිරිත +චක්ක පිරිත +නවග්‍රහ පිරිත +රතන සුත්‍රය 

 

මෙය හුදෙක්ම Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod මගින් පිරිත් දේශනා ශ්‍රවනය පහසු කිරීම උදෙසා විකාශනය කරන ලදී. This was specially broadcast to help listen Pirith by Google Home (Nest Hub) / Amazon Alexa / Apple HomePod services without playing any ads.

YouTube වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී. 

:::::::listen without any ads::::::: 

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

Listen all Pirith | සියලුමපිරිත්දේශනා 

https://dharmadhanaya.podbean.com/p/pirith-deshana-%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B7%8F/

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App