ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ

සිරස FM පන්සිල්මළුව වැඩසටහනින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

No Ads
Share | Download(Loading)