වසංගතය නිමාවන දිනය 

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ. 

Chanaka Lee සහ සිරස FM පන්සිල්මළුව, මහා රහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ  සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.  

:::::::listen without any ads::::::: 

 

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

Listen on Amazon Music/Audible : https://music.amazon.com/podcasts/530ab53f-bd10-4a51-9f9a-d8a983d242cf 

TuneIn + Alexa : http://tun.in/pj2bm

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

 

Listen to all Pansil Maluwa episodes, සියලුම පන්සිල් මළුව වැඩසටහන් සදහා සවන්දීමට https://dharmadhanaya.podbean.com/p/pansil-maluwa/?token=64c0774c4e95530e92fc76f1ed9a1cab

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App