ලන්කාවෙ වනගත ප්‍රදේශයක රාත්‍රියේ පිරිත් දේශනා කල හිමිනමක් ඉදිරියට පෑමිනි දෙව්දුව

ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ 

සිරස FM පන්සිල්මළුව සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී. 

 

:::::::listen without any ads::::::: 

 

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App