රජෙකු රටක් නගරයක් ආරක්ෂා කරගන්නව වගේ මාරයාගෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන නිවන කරා යන ආකාරය

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

නිර්වාණ TV වැඩසටහනින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

:::::::listen without any ads:::::::
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App