මේ ධර්මය අහන උපත ඔබට ලබාදුන්න අම්මා තාත්තාටත් ප්‍රඥාවෙන් උපකාර කරන්න.

 

Share | Download(Loading)