ධර්මය පිහිටන ක්‍රමය. ධර්ම ගෞරවය ධර්මාවබෝධයට මගයි.

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

නිර්වාණ TV වැඩසටහනින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

:::::::listen without any ads:::::::

 

Share | Download(Loading)