ජීවත් වෙන නිසානෙ මෙහෙම දුක් විඳින්නෙ. මැරුනට පසුව කර්මය අහෝසි වෙනවද

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී. 

 

:::::::listen without any ads::::::: 

 

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com 

Listen on Amazon Music/Audible : https://music.amazon.com/podcasts/530ab53f-bd10-4a51-9f9a-d8a983d242cf 

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App