කාටවත් කරදරයක් නොකරන අපිටම ඇයි මේ තරම් දුක් කරදර?

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

නිර්වාණ TV වැඩසටහනින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

listen without ads
Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App