ඔබෙන් වරදක්_ දෙකක් සිදු උනත්_ මේ ඉටු දෙවියන් ඔබව දාලා යන්නෙ නැහැ 

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : කොරලයගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ 

නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී. 

 

:::::::listen without any ads::::::: 

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx 

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com 

Listen on Amazon Music/Audible : https://music.amazon.com/podcasts/530ab53f-bd10-4a51-9f9a-d8a983d242cf 

TuneIn + Alexa : http://tun.in/pj2bm

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com 

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

Deezer : https://www.deezer.com/us/show/2618142

Podcast Addict: https://podcastaddict.com/podcast/3331656

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App