ඔබට මේ සැනසීම ලබාදීම උදෙසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වින්දා වූ දුක ඔබ දන්නවාද?

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ

සිරස FM පන්සිල්මළුව වැඩසටහනින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

:::::::listen without any ads:::::::

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App