ආඩම්බර වන්න මේ උතුම් සද්ධර්මය රකින්නේ ලක්දිව ඉපදුනු අපි

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ

නිර්වාණ TV වැඩසටහනින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී.

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

:::::::listen without any ads:::::::

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App