අපේ චිත්ත සන්තානය කොයි තරම් දුරට ලෝකය අතහැර ගන්න පුරුදු කරල තියෙනවද

 

ධර්ම දේශකයාණෝ : උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්ස 

නිර්වාණ TV සහ ඒ ආශ්‍රිත වැඩසටහන් මගින් උපුටාගෙන සකස්කරන ලදී. 

 

:::::::listen without any ads::::::: 

 

Listen on Google Podcast: https://bit.ly/2YiIQTx

Listen on Apple Podcast : https://podcasts.apple.com

Listen on Podbean Podcast: https://dharmadhanaya.podbean.com

Listen on Spotify : https://open.spotify.com/show/6RYqQuRK0yu37ARRSdcBZT

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App